REGLAMENT ESPORTIU LLEIDASLOT


REGLAMENT ESPORTIU LLEIDASLOT

Horaris – Verificacions – Penalitzacions: 

 • EL VOLTATGE A LES CURSES HO DECIDIRÀ LA ORGANITZACIÓ, segons l’estat de la PISTA a cada cursa. Podrà anar, normalment, entre de 11 a 12 volts.
 • HORARIS / CURSES:

1.        Club Organitzador.

2.        Les Comes prioritàriament MANUALS. Si el cotxe ja s’ha mogut, la coma serà ZERO.

3.        Totes les curses s’han de fer, siguin quins siguin els participants. En el cas que NO es pugui fer, per força major, s’entendrà SEMPRE que la cursa causa BAIXA del Campionat.

 

 • DIRECCIÓ CURSA:

4.        Nomenament de Director de Cursa el qual podrà SANCIONAR o PENALITZAR qualsevol REVISIÓ o ANOMALIA a COMISSARI, PILOT O COTXE. Aplicable 5-10-20 voltes o desqualificant (exclusió cursa). CRITERI DIRECCIÓ CURSA.

5.        Un cop començada la CURSA la penalització MÍNIMA per infracció serà de 10 VOLTES.

6.        Podrà detenir qualsevol vehicle per pèrdua o deteriorament de peces del vehicle per arreglar-les. Si no ho fa, 10 voltes.

 

 • COMISSARIS:

7.        Els Pilots i/o Comissaris no poden abandonar el seu lloc sense permís del Director de Cursa, penalització 5/10 voltes. Excepte per avaria del cotxe.  

8.        Hauran de col-laborar i ajudar al Director pel bon funcionament de la cursa.

 

 • VERIFICACIONS / PARC TANCAT:

9.        Durada TRENTA (30’) minuts.

10.     QUINZE (15’) minuts desprès de l’inici de les VERIFICACIONS, PISTA TANCADA.

11.1     Abans d'esgotar els TRENTA minuts de VERIFICACIONS tots els cotxes a PARC TANCAT. Si el cotxe no passa la verificació tindrà un temps de gràcia per tal d’arreglar-ho, sempre que hagi estat a PARC TANCAT en l’horari corresponent. En aquest cas es perdrà l’ordre d’entrega.

11.2 - OPCIONAL: La VERIFICACIÓ de cada cotxe participant l'haurà de fer el PROPI PILOT.

11.3  Per això es facilitarà un triptic on haurà d'anotar SOTA LA SEVA I ÚNICA RESPONSABILITAT les dades que se li demana i signar-ho. Durant mitja hora abans de la cursa ho podrà portar a CONTROL.

11.4  Cotxe a BOXES: el PILOT haurà d'avisar que vol parar a BOXES. LLavors el Director de Cursa farà PAUSE a la cursa i es procedirà abans de tot a VERIFICAR el cotxe que entra a BOXES. Si hi ha alguna incidència serà penalitzat i llavors podrà seguir arreglant el cotxe a BOXES i es REINICIARÀ LA CURSA.

11.5  Acabada la cursa es VERIFICARAN normalment els 3 o 5 primers i aleatòriament a qui es consideri pertinent. Criteri Director de Cursa.

12.     Si algú porta el cotxe desprès, per PRIMER COP,  serà PENALITZAT amb 5 voltes.

13.     Penalitzacions:  5-10-20 voltes.

14.     PASSATS QUINZE (15’) minuts de finalitzar les VERIFICACIONS s'iniciarà la cursa.

15.     A criteri del Director de Cursa es pot verificar el cotxe en tot moment.

16.     Cotxe a PARC TANCAT ja NO ES POT TOCAR.

 

 • POL-E:

17.     Si es fa, serà al millor de 3 voltes, màxim 2 minuts. Si no es fa POL-E la composició de les mànigues será escollida per ordre d’entrada a VERIFICACIÓ FETA i ACCEPTADA.

 

 • MÀNIGUES:

18.1   TOCAR el cotxe entre mànigues, penalització 5 voltes. (CRITERI DIRECCIÓ CURSA).

18.2   Cap pilot es pot posar el cotxe sortint de la zona marcada de PILOTATGE. Penalització 10 voltes.

19.     Els descansos per canvi de carril solament serà el temps que es tardi en canviar els cotxes, màxim 70”. No es farà pausa a petició dels pilots, que no sigui de força major. (CRITERI DIRECCIÓ CURSA).

 

 • REPARACIONS:

20.     NOMÉS i EXCLUSIVAMENT a la ZONA DE LA TAULA DE VERIFICACIONS, excepte les fetes pels COMISSARIS a la seva zona. EL PILOT PODRÀ FER UNA REPARACIÓ BREU, ARREGLAR-SE O NETEJAR LES TRENETES DES-DE EL LLOC DE PILOTATGE.  Si s'excedeix el DIRECTOR DE CURSA pot exigir que vagi a la TAULA DE VERIFICACIONS.

21.     Al reincorporar-se a la cursa després de la reparació haurà de ser des-de la mateixa ZONA de la Taula.

22.     Tots els COMISSARIS hauran de mantenir la seva posició, o bé, ser substituïts.

 

 

 • DRIVE-THROUGH:

23.     A cada SORTIDA DE PISTA el pilot afectat ha de notificar amb un màxim de DOS (2”) de marge per tal que la resta de Pilots puguin reaccionar. SI NO HO FA serà penalitzat, amb UNA (1) volta.

24.     Penalització automàtica d’una volta al que topi amb un altre cotxe el qual ja hagi avisat de la sortida de pista o de qualsevol incidència.

25.     Si el que ha sortit de pista NO HA AVISAT a temps la penalització será per aquest. Criteri direcció cursa (2”).

 

 

 • PIT STOP:

26.     NO OBLIGATORI. Pista-1 a zona de PIT LINE. Un cop acabat el temps de màniga, la Pista-1, tindrá un marge adicional de SETANTA SEGONS (70”) per tal d’aprofitar el PIT STOP i poder NETEJAR NEUMÀTICS o absentar-se del lloc de PILOTATGE. Acabat aquest temps es reanudará AUTOMÀTICAMENT la màniga.

 

 • VERIFICACIONS MOTORS FINAL DE CURSA:

27.     Passats CINC (5’) minuts del FINAL de cursa als que consideri convenient el Director de Cursa.

28.     Tolerància 10%

29.     Prèvia comprovació es penalitzarà amb VINT (20) voltes. Si es REINCIDENT es podria duplicar la sanció.

30.     Els pilots penalitzats a qualsevol categoria, al menys UN COP, seran remarcats a la classificació en fons roig.

 

 • SISTEMA PUNTUACIÓ:

31.     General Cursa:  15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1….1 punts.

32.     Especial Cup´s:  Igual.

33.     Puntuació addicional per Equips/QUALIFY:  5-4-3-2-1 punts (si es el cas). Equips de 2/3 pilots.

34.     Cursa Participada premiada amb dos PUNTS extra.

35.     A la classificació general  es descomptarà el PITJOR RESULTAT de cursa. A les Especials NO.

36.     Curses COMPLETADES:  Més 4 punts addicionals al FINAL del campionat.

 

 • PREMIS:

37.     Per optar a qualsevol PREMI o SORTEIG serà necessari HAVER PARTICIPAT EN UN MÍNIM del 50% del total de les curses d’aquest Campionat, o bé, a lo especificat a cadascun dels Campionats en particular.

38.     En cas d’empat a punts a final del Campionat es tindran en compte:

1.- Les Millors posicions.

2.- Major número de voltes totals.

 

 • CURSA MODALITAT SENSE COMISSARIS:

39.     En aquest aquest cas el Director de Cursa juntament amb els participants decidiran la forma de córrer. En cas de difícil acord prevaldrà el Director de Cursa.

 

 • Exemple de Penalitzacions:  ACS

-          NEUMÀTICS mínim fora de mida … 20 voltes

-          RETROVISOR absència per cadascun … 5 voltes

-          PEÇA DE MES DE 2 cms … 10 voltes

-          XOCS segons el cas … 1 volta

-          TOCAR el cotxe entre mànigues … 5 voltes

-          DESPLAÇAMENT PILOT per ficar-se el cotxe … 5 voltes

-          REPARACIÓ cotxe en lloc NO AUTORITZAT … 10 voltes

-          FER AVISOS o COMENTARIS als PILOTS entrat al darrer minut de màniga … 5 voltes (cadascú)

-          ……………

-          FALTES:  LLeu 5, greu 10, molt greu 20, Desqualificant EXCLUSIÓ.

-          Anirem afegint ….!!

Darrera actualització:  19-gener-2020

 

  


Penalitzacions INFRACCIONS ESPORTIVES

Penalitzacions INFRACCIONS TÈCNIQUES

* Per a GT Scal seran d'aplicació les mateixes PENALITZACIONS que per la GT PRO.


REGLAMENT ESPORTIU

Responsable: COORDINADORA LLEIDASLOT

CONDICIÓ INDISPENSABLE dels CLUBS ADHERITS:

 • Vetllar per tal que s'acompleixin tots els punts dels Reglaments.
 • Exposar, a la seu de cada club adherit, durant el temps que duri el CAMPIONAT, el Cartells anunciadors del Calendari de Competició i del LOGO OFICIAL de LLEIDASLOT amb la Certificació corresponent de la Temporada.
 • En el cas que es CONSTATI el NO COMPLIMENT d'algun punt es podrà IMPUGNAR EL RESULTAT DE LA CURSA i podria ser exclosa del CAMPIONAT i per tant també excloure els PREMIS assignats.
 • Es podran prendre mesures per una propera Temporada.

CRITERIS PER ORGANITZAR UNA CURSA DEL CAMPIONAT 

1. Als locals on es realitzin les curses, restarà totalment “Prohibit Fumar”.

2. Sempre que les instal·lacions  on es realitzi una prova  tinguin la possibilitat de realitzar la regulació de la temperatura, aquesta haurà de ser la mateixa els dos dies de cursa i intentar ser les més adequades per la pràctica del Slot.

3. El dia abans de la primera cursa, es realitzarà l'aspirat de la pista o neteja,  i al acabar cada mànega  es tornarà a realitzar el mateix procediment, a fi efecte de deixar l'estat de la pista en les mateixes característiques. S'entén que el dia dels entrenaments, les característiques de la pista han de ser les mateixes que el dia de la cursa.

No es podrà canviar la data de la cursa EN CAP CAS. Si per qualsevol circumstància la cursa no es pot fer al club corresponent llavors s'haurà de fer a una altra pista que marcarà la Organització.

REGLAMENT 

La participació a la cursa implica l'acceptació del Reglament Esportiu i Tècnic.

INTERPRETACIÓ: Els casos no previstos i els dubtes d'interpretació dels reglaments seran resolts pels coordinadors del campionat i pel representant del club realitzador de la prova, el qual s'haurà de presentar com a tal abans de l'inici de la cursa hi haurà de mantenir la seva posició durant tota la cursa. Aquest haurà de ser un membre del club organitzador, serà el responsable directe de tot el que comporta la cursa, i si cal, podrà ser ajudat per algun membre de la coordinadora que es trobi a lloc si hi ha algun problema de interpretació o de ordre en la mateixa.

INSCRIPCIONS: Es realitzaran dintre de les dates establertes pel organitzador de la prova i mitjançant el vist-i-plau de la Coordinadora del campionat.

Qualsevol dubte o problema el podeu informar al correu de la organització o be via WhatsApp 

I la direcció que doni el club organitzador en cada cas.

HORARIS DE LES CURSES: Els horaris de les curses els posaran en coneixement dels pilots i equips cada organització de cada cursa, així com dels entrenaments, i seran els habituals tret de petites modificacions. Les manegues oferides hauran de ser com a mínim dues en dies diferents, només si el nombre de inscrits es inferior a l'esperat o molt baix es podrà oferir una sola data per a la realització de la cursa.

 

REGLAMENT ESPORTIU
FORMAT DEL CAMPIONAT

 • Aquest any les curses estaran estructurades de la següent manera:
 • ES FARÀ POL-E a totes les CURSES.  Llançament i 3 VOLTES RÀPIDES.
 • L'ordre de sortida serà el que estableixi AUTOMÀTICAMENT el propi PROGRAMA "TicTac Slot" , i els cotxes s'hauran de situar a la sortida a una distancia mínima de 20 cm. i màxima de 40 cm. un de l'altre, tipus PARRILLA.
 • L'ordre vindrà establert preferentment als millors temps de la POL-E, o sigui pitjors  POL-ES primeres mànigues. 
 • Es podrà canviar el CARRIL ESTABLERT pel programa a criteri del club organitzador.
 • Els que no FACIN POL-E hauran de córrer primers. 

VERIFICACIONS:

Les verificacions es realitzaran abans de començar la cursa i el club organitzador haurà d'establir un espai prou ampli per poder donar cabuda a un representant de cada equip i poder realitzar el muntatge del vehicle. El temps de muntatge del motor i dels pneumàtics no podrà ser superior de 15 minuts

Si hi hagués un nombre molt important  de inscrits, es realitzarien dues tandes de muntatge i verificacions.

Abans de cada cursa es procedirà per part del responsable de la mateixa, a la neteja de forma separada de cada pneumàtic dels vehicles portats a verificar, aquests no podran sortir del parc de verificacions sense cap excusa. El líquid de neteja serà sempre el mateix i s'escollirà per part de la coordinadora a la primera cursa del campionat.

Amb aquest  temps, el cotxe ha de ser entregat completament muntat, només amb la manca de tancar la carrosseria, a fi efecte de poder ser revisat pel delegat de la Coordinadora. Només es podrà accedir al espai de muntatge amb les eines justes i necessàries per realitzar el muntatge del motor, neumàtics, relacions i engreixat de les parts mecàniques, es prohibeix fer el canvi de TRENETES, llantes o el que es pugui considerar com a millorar i manteniment del cotxe.

El delegat de la Coordinadora, o amb la mateixa propietat, el coordinador de la cursa, podrà demanar la col·laboració desinteressada d'algun membre , per ajudar amb les verificacions més tècniques i amb punts que poden quedar amb dubte al moment de les verificacions

Un cop transcorregut el temps màxim de muntatge i algú no hagi acabat, el cotxe passarà a disposició del coordinador de la cursa, el qual al moment que hagi començat la cursa donarà accés al participant per a  que acabi el muntatge i és realitzi la verificació del mateix.

El material per l'engreixat, lubricat i neteja, seran aportats per el club organitzador, quedant completament prohibits fer us d'uns altres, com portar draps propis per la neteja.

En cada cursa es disposarà del TESTING BENCH del club DAYTONA.CAT Aitona. Aquest serà l'únic aparell vàlid per tal de fer les verificacions, sense excepcions.

 Abans de cada cursa el club organitzador ha de fer les gestions adients per a que l'aparell sigui a la seva pista amb temps suficient per fer les verificacions de les curses.

S'entén que els responsables de les curses tindran la màxima cura de l'aparell, sinó, que s'assabentin que està valorat en 500 euros, que serà la quantitat que hauran de pagar si el perden o l'espatllen.

La forma de fer la verificació serà sempre la mateixa, sense cap excusa, i es farà de la següent manera:

-A la primera cursa s'establirà el corrent a utilitzar durant tot el campionat, i que serà de compliment obligat, tret, i sempre prèvia comunicació a la coordinadora, que algun carril necessiti una alteració del voltatge per tal d'igualar les condicions, i sempre serà realitzat  abans de la primera mànega de la cursa i mai durant la cursa o en posteriors mànegues.

Un cop establert el voltatge, aquest es posarà al TESTING, per exemple, 12V, i no es tocarà durant tota la verificació de tots els cotxes ni que baixi durant la comprovació.

Si la coordinadora creu que és necessari que també es comprovin els gauss dels motors, aquesta establirà la forma de fer-ho .

-Amb la part davantera del cotxe tocant la superfície del TESTING, s'elevarà la part del darrera de forma manual fins a apropar la roda del darrera amb la marca metàl·lica fins al sensor del TESTING que mesura les revolucions, quan es comprovi que la marca funciona i es marquen les revolucions, la mesura no pot durar més de 15 segons, un cop passats aquests, s'agafarà com a mesura la més alta que hagi sortit en els últims 5 segons de la mesura. Llavors tenint en compte la mida de la llanda es calcularan les revolucions del mateix.

Si un motor no supera les verificacions, no pot tornar a ser portat a verificar, s'ha de canviar.

Si durant el campionat la coordinadora creu que s'han de canviar alguns del paràmetres que hi ha al reglament, amb temps es comunicarien els canvis.

INICI DE LA CURSA:

L'inici de la cursa el marcarà el responsable de la mateixa i de forma clara, avisant si s'escau un parell de vegades, si passades aquestes dues oportunitats els pilots no son al seu lloc la cursa s'iniciarà igualment

A la primera cursa del campionat, es realitzarà una pol-e, per la pista que el coordinador cregui oportuna, per establir el ordre dels cotxes per les pistes o dels descansos, si fos el cas.

A la resta de curses, L'ordre dels carrils serà establert segons les preferències dels 3 primers classificats, la resta serà a dreta o esquerra de la posició de l'últim cotxe.

L'ordre de canvi de carrils serà el següent:

Circuit de 6 carrils: 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 2

Circuit de 8 carrils: 1 - 3- 5- 7- 8- 6- 4- 2
4. REPARACIONS: Les reparacions, neteja diverses i canvi de neumàtics es realitzaran durant el temps de màniga, davant d'un membre de la coordinadora de la cursa i dins d'un emplaçament específic per fer-ho.

5. EMPAT: En cas d'empat a la cursa, és regirà per la coma i fracció de coma, agafades de forma manual si fent-ho d'aquesta manera segueix amb empat, és miraria la millor màniga per voltes dels pilots afectats i si persisteix l'empat és miraria la segona millor màniga a voltes i així successivament.

 6. AVARIES TÈCNIQUES: En cas d'avaria de la pista, es procedirà a parar la cursa fins la seva reparació. La coordinadora de cursa determinarà a prosseguir amb la cursa i determinarà si s'ha de realitzar una compensació de voltes als afectats. En cas de haver de parar la cursa, motivada per un pilot i es comprova que l'avaria es deguda al comandament o al mal funcionament del cotxe, aquest serà penalitzat d'acord amb el  reglament.

7. RECLAMACIONS: Si un pilot inscrit desitja formalitzar una reclamació per la verificació d'un cotxe participant a la cursa o per que consideri injusta l'aplicació del reglament, deurà fer-se per escrit i signada , haurà d'anar acompanyada per un dipòsit de 30,00 € i s'haurà de realitzar durant el temps de cursa i amb un temps màxim de 10 minuts, a descomptar després de la finalització de la mateixa. Si prospera la reclamació, és realitzarà la sanció a l´afectat i es retornarà l'import total de dipòsit al reclamant.

8. INFRACCIONS I SANCIONS:  Per garantir els mateixos criteris sancionadors a les diferents proves del Campionat, s'estableix tant per les infraccions de caràcter esportiu com de caràcter tècnic un reglament el qual coordinarà el campionat, qualsevol punt de millorar o de supressió serà estudiat per la Coordinadora del Campionat i és realitzarà la seva publicació, a fi efecte de tenir el màxim d'informació.

8.1. Esportives. EXEMPLES:
A. Infraccions lleus:

Infracció

 

Passar el temps reglamentari per muntar el cotxes a les verificacions (15 minuts)

Avis/acabar de muntar el cotxe durant la prova.

No portar la acreditació o no estar acreditat dins de la zona de cursa.

Avis/10 voltes

Deficiència en les tasques de comissari (dormir, parlar pel mòbil escolta música,..)

Avis/10 voltes

Molestar als pilots de manera reiterada

Avis/10 voltes

 

 

Cridar de manera poc respectuosa a comissaris o a altres pilots

Avis/10 voltes

B. Infraccions Greus:

Infracció

 

No parar a col·locar l'aleró u altres peces obligatòries del cotxe abans d'un màxim de 5 voltes, a partir del avis del coordinador de cursa.(Excepció del causant)

20v + no corrent

Pèrdua de peces a col·locar i no disposar  del recanvi

20v + no corrent

No compareixença en les tasques de comissari

20v + no corrent

Fer aturar la cursa de manera injustificada

25 voltes

No respectar la proporció de temps de cursa entre pilots en el relleu del equip (la queixa s'haurà de realitzar al final de la cursa i és comprovarà pel coordinador de la cursa) (resistències)

Es descomptaran les voltes del pilot infractor

 

 

C. Infraccions Molt Greus:

Infracció

 

Manca d'educació o manca de respecte a altres  pilots o a la organització

Exclusió

Infracció de las normes fixades com a menjar, veure i fumar dins de la zona de cursa

Exclusió

Iniciar una màniga amb un comandament amb modificacions greus *

Pèrdua de totes les voltes del piloto en totes las mànigues realitzades.

* S'entén com modificació greu, aquelles que comportin un augment de las prestacions, com l'augment dels volts, amperatge, etc.

8.2 Tècniques

A) Infraccions lleus: La sanció que correspongui a aquests defectes consisteix amb un avis i rectificació del defecte presentat pel cotxe a verificar.

- Eixos fora de mida.

- Muntatge d'un element no homologat.

- Llantes sense tapaboques, en el cas que les mateixes vinguin amb el blíster (llandes i tapaboques)  

- Cables elèctrics sense la funda de plàstic o incompleta en part.
B) Infraccions greus: La sanció correspondrà amb  20 voltes.

- No realitzar la rectificació dels defectes lleus detectats i avisats a la verificació.

- Presentar a verificar un cotxe amb més de 3 defectes lleus.

- Manipulació del cotxe fora del emplaçament específic, descrit pel coordinador de la cursa, o fora del temps real de cursa.

- Carrosseria manipulada de manera que millori les prestacions de la mateixa (eixamplats, retalls, ...) igualment com manipulacions dels xassís homologats i de les bancades homologades.

C) Infraccions molt greus: La sanció correspondrà a la exclusió immediata del pilot, encara que segons criteri del coordinador de la cursa, podrà permetre participar al equip (resistències) però sense la possibilitat de puntuar amb cap categoria.

 - Neumàtics antireglamentaris o tractats amb productes o utensilis que milloren les seves prestacions.

- Acumulació de 2 sancions greus (tant esportives com tècniques)

- Substitució de la carrosseria.

9. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS. (resis)Els equips hauran d'estar formats per un mínim de 2 . Si per alguna circumstancia algun equip no compleix aquesta premissa, podrà participar a la prova però no tindrà dret a puntuar.

Els equips estaran formats per les següents figures:

• PILOT:Tots els integrants del equip hauran de fer de pilot. Serà requisit imprescindible que els pilots d'un mateix equip participin el mateix nombre de mànigues, excepte quan el nombre de pilots i el nombre de pistes no sigui equivalent, poden fer que un membre del equip realitzi una màniga més que la resta de components.

• COMISSARI: Tots els pilots participants tindran que realitzar les tasques de comissari i no es podran rellevar quan aquesta modificació afecti als equips participants, com manca de visibilitat, distracció dels pilots, afecti a altres comissaris, ...

Els comissaris tenen la obligació de mantenir una conducta d'atenció durant tot el temps de la màniga, per la qual no podran parlar amb altres companys, mirar les pantalles de resultats i passar les dades al pilot participant del seu equip ni d'altres, parlar per mòbil, escoltar música, ...

Les funcions del comissari seran les següents;

Col·locar els cotxes accidentats novament a la pista. Retirar de la pista possibles restes del vehicle accidentat o decoració de la mateixa, les qual puguin oferir problemes al normal pas dels cotxes per la mateixa.

Per la correcta col·locació del cotxe a la pista, s'haurà de realitzar el següent protocol;

Primer, es retiraran el o els vehicles accidentats, per que no molestin el pas de la resta de cotxes, els cotxes es retornaran a la pista, de manera que el causant del accident sigui l'últim a col·locar. Per posar els cotxes a la pista, el comissari haurà de vigilar que no pugui afectar a un o altres cotxes que amb aquell moment estiguin passant pel davant de la seva zona i intentant fer-ho el més ràpid possible.

• CAPITÀ:Cada equip nombrarà prèviament al inici de la cursa el capità, que podrà ser un dels pilots integrants o bé el Director Tècnic i Esportiu del equip en qüestió, també serà el portaveu del equip per comunicar-se amb el coordinador de Cursa o amb la coordinadora del campionat i el màxim responsable dels actes dels integrants del equip.

• DIRECTOR TÈCNIC / ESPORTIU: A més de les tasques de capità, podrà obtenir acreditació per accedir a la zona de PIT LANE i realitzar les tasques de mecànic, però no podrà exercir ni de pilot ni de comissari, només quan la mateixa persona també sigui uns dels integrants de pilots del equip.

• MECÀNIC:Podrà realitzar les tasques de mecànic qualsevol component del equip, per realitzar aquesta tasca, l'haurà de realitzar dins de la zona de Pit Lane, si per motius excepcionals no pogués realitzar aquesta tasca cap component del equip, podrà ser el mateix pilot que realitzi la mateixa, també podrà demanar a un company d'un altre equip de la cursa que realitzi les tasques de comissari,  i com a últim, podrà demanar que el coordinador de la Cursa realitzi les tasques de comissari, durant el temps de treballs de mecànic.

10. CATEGORIES. Pendent de posar

11. PUNTUACIÓ. En cadascuna de les curses del campionat s'atorgarà puntuació a tots els pilots participants. Quan una cursa tingui una duració inferior al 50% per motius diversos, la puntuació quedaria reduïda també al 50%. Al acabar la temporada, es tindran en compte els 5  millors resultats de cada pilot, si hi hagués un empat , es donaran tants premis com pilots  empatats i hagi.

12.1  INSCRIPCIONS:   Les Inscripcions a cadascuna de les CURSES implicarà l'acceptació de les seves normes.

12.2  ENTRENAMENTS:  Es podran fer GRATUÏTAMENT una hora abans de cada cursa.

13.0 PREMIS. S'anunciaran oportunament per cadascuna de les categories que es disputin.